Organizacja budowy

Materiały malarskie i ich zastosowanie

Pigmenty (farby suche) są to sproszkowane, suche ciała barwne, które zmieszane z wodą lub inną cieczą (np. pokostem) nie rozpuszczają się w nich, lecz tworzą zawiesinę skłonną zawsze do osadzania się na dnie naczynia. Pigmenty decydują o barwie farby do malowania. W zależności od pochodzenia dzielą się na pigmenty mineralne naturalne (ziemne) i sztuczne oraz pigmenty organiczne naturalne i sztuczne (syntetyczne).

Wchodzące w skład farby pigmenty (w połączeniu ze spoiwem) mają wpływ na stopień krycia farbą, jej zdolności ochronne i inne właściwości wymagane od określonego rodzaju farby. Farba do malowania uboga w spoiwo wykazuje małe spojenie się z podłożem, charakteryzujące się tym, że po wyschnięciu na powierzchni tworzy się powłoka kredująca, czyli łatwo ścieralna. Na przykład według zawartości spoiwa rozróżnia się farby olejne: chude — zawierające mało spoiwa, lecz dużo pigmentów i rozcieńczalników; półchude, w których ilościowo mieści się tyle spoiwa, ile rozcieńczalników; półtłuste, w których ilość spoiwa wynosi w przybliżeniu 70%, a rozcieńczalników około 30%; tłuste — przyrządzone w konsystencji do nanoszenia niemal samym spoiwem bez rozcieńczalników lub tylko z nieznaczną ich ilością. Przy stosowaniu kilku warstw farby do malowania, począwszy od warstwy wstępnej (czyli spodniej lub gruntowej); poprzez warstwę średnią (czyli kryjącą lub podkładową), aż do warstwy końcowej (czyli nadającej powierzchni pokrytej powłoką farby wysoki połysk, dzięki użyciu np. emalii olejowa-żywicznej, jako ostatniej warstwy na podkładzie olejowym), celowe jest niejednokrotnie stosowanie farby olejnej chudej jako warstwy wstępnej, a następnie — zgodnie z technicznymi właściwościami farb olejnych — nanoszenie farby półtłustej lub tłustej.

W praktyce malarskiej przyjęto zasadę, że od nazwy spoiwa otrzymują swoje nazwy farby i techniki malarskie. Jeśli spoiwem farby jest np. roztwór kleju roślinnego lub zwierzęcego, to farbę nazywa się klejową, jeśli zaś olej lub jego przetwory (pokosty) — to farbę taką nazywamy olejną lub pokostową itd.

Materiały do malowania sufitów, ścian i elewacji domów
Farby wapienne, klejowe i emulsyjne (tym ogólnym pojęciem będziemy określali również farby dyspersyjne i lateksowe) stanowią obecnie trzy podstawowe duże grupy materiałów do malowania na tynkach wapiennych, cementowych, betonach itp. Zarówno w przypadku farb wapiennych jak i klejowych wymaga się, aby przed naniesieniem nowej warstwy farby uprzednio całe podłoże zostało starannie przygotowane, gdyż w przeciwnym razie może pojawić się odpryskiwanie od podłoża powłoki malarskiej.